HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,no-cache Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: PHP/5.6.31 Set-Cookie: PHPSESSID=jh92f1h0v1iq9h36ashladnn80; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IlZKdHgxbkJqcjFPK05TSEV1Qnh4dWc9PSIsInZhbHVlIjoiaGdlekNKWXZNWjdaNEViMWhNNDNhWlRiazkrcStQdG9MU1FnMjJhaXhFc0RUME8rMlBxQU5vOXJuMnJsMFluanp3MWFuQVJKXC9FTHNSOE91QnR6ZnJBPT0iLCJtYWMiOiI3OTcyMGY1YjZhNjJhY2JiMzUyMTcyNDUzNTA5YmU5NTUwZDA0OGY2MDgxZTJhYmUxMTY3MDk5MzFmZmZlOTBhIn0%3D; expires=Sun, 01-Aug-2021 19:47:22 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly X-Powered-By: ASP.NET Date: Sun, 01 Aug 2021 17:47:22 GMT Content-Length: 0