HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,no-cache Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: PHP/5.6.31 Set-Cookie: PHPSESSID=v8qg4aijgvip59tqcra9u8i3c0; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6InVGQmt1dDcrayswYUl3YVFCa3pqY2c9PSIsInZhbHVlIjoiczJcL284QnpERDd1a2s3VVFzalhTV3o0Y2ZIRFlRVkhyUDVscWEyZytuSzJvcFVVRDlYUUpyazk4TDNwd0thbkFlNjE0S2VldmpcL0t1MkkrUEZNWFZOdz09IiwibWFjIjoiMmU3NzkwZDNlN2I1NWRkNzUzZWI4YTkxMTQ1ODcyNjljOGIxMDA0N2M1ZjY1ODgyY2RmNzhlOWZmNzg3ZmFmNCJ9; expires=Sun, 01-Aug-2021 19:08:16 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly X-Powered-By: ASP.NET Date: Sun, 01 Aug 2021 17:08:16 GMT Content-Length: 0